Witamy

Firma Frank-Cars jest autoryzowanym dealerem Forda. Działamy na rynku od roku 1999. Mamy bogate doświadczenie, z którego możesz skorzystać.

Opis firmy

Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych, oferujemy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, stacji blacharsko- lakierniczej oraz wynajem krótko i długoterminowy.

Certyfikaty:

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

  • Ford Excellenced
  • Ford Chairman's Award
  • Gazele Biznesu
  • Diament Forbes
  • Dealer Roku 2018 w kategorii – dealer z jedną lub dwoma lokalizacjami
  • Ford Firma Przyjazna Fleet Managerom
  • Ford Lider Rynku Flotowego

Regulamin wypożyczalni

 

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW


1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów wynajmu samochodów, zawieranych we FRANK-CARS Sp. z o.o.
w Częstochowie, zwaną w dalszej części regulaminu Wynajmującym. Regulamin stosuje się do wszystkich umów płatnego
i bezpłatnego wynajmu. W razie sprzeczności umowy i niniejszego Regulaminu strony związane są umową.
2. Oferta płatnego wynajmu skierowana jest do podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Oferta wynajmu bezpłatnego (lub w specjalnych cenach) dotyczy klientów serwisu (pojazdy zastępcze) oraz działu handlowego (pojazdy demonstracyjne). Wynajmujący może odstąpić od powyższych ograniczeń za uprzednim wyraźnym powiadomieniem i zgodą Klienta.
3. Wynajęty samochód nie może być przez Najemcę podnajmowany ani wywożony poza granice Polski bez zgody Wynajmującego (zgoda ta może być wyrażona w następujących formach: list, faks, email, sms).
4. Kierującym pojazdem może być osoba, która ukończyła 21 lat i ma prawo jazdy od co najmniej 12 miesięcy.
5. Poniższy cennik odnosi się do usług płatnego wynajmu oraz do wszelkich opóźnień zwrotów pojazdów wynajmowanych
w specjalnych cenach bądź nieodpłatnie.
6. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z ilością paliwa nie mniejszą, niż w chwili wydania, lub do pokrycia kosztu brakującego paliwa, powiększonego o dodatkową opłatę w wysokości 30 zł + VAT.
7. Czynsz za wynajem naliczany jest za każde rozpoczęte 24 godziny.
8. Zamiar przedłużenia wynajmu samochodu musi być zgłoszony nie mniej niż 24 godziny przed upływem ustalonego terminu zwrotu. Dalsze korzystanie z samochodu jest uprawnione jedynie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (zgoda ta może być wyrażona
w następujących formach: list, faks, email, sms). ..
9. Za opóźnienie w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą w wys. do 150% stawki podstawowej.
10. Korzystanie z samochodu bez zgody Wynajmującego traktowane jest jako przywłaszczenie i jako takie może podlegać niezwłocznemu zgłoszeniu policji.
11. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:
a) posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC),
b) zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych)
i nie pozostawiania w pojeździe kluczyków, ani dokumentów pojazdu,
c) wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie i drobne naprawy ogumienia, żarówek).
12. Zabrania się używania wynajętego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności holowania innych pojazdów
i przekraczania dopuszczalnej ładowności.
13. W wynajętych pojazdach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz przewożenia zwierząt. W razie stwierdzenia złamania tego zakazu, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł.
14. Za powstałe w trakcie wynajmu uszkodzenia, awarie i braki, które nie są – w tym szczególności z winy Najemcy – objęte ubezpieczeniem lub gwarancją producenta, Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości, w tym ponosi koszty naprawy pojazdu zgodnie z technologią producenta.
15. Poza czynnościami wymienionymi w p.11.c, Najemca nie ma prawa do wykonywania ani zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani oklejania pojazdu. W razie jego awarii Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla pojazdu lub dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy, do czasu jej usunięcia. W sytuacji wymagającej holowania pojazdu, należy zlecić holowanie do autoryzowanego serwisu Forda, a jeśli to możliwe, do siedziby Wynajmującego.
16. W razie ewentualnej kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji i powiadomienia Wynajmującego.
17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii wynajmowanego pojazdu, jeżeli awaria ta jest spowodowana okolicznościami, za które Wynajmujący nie odpowiada, w tym jeśli awaria wynika
18. z działania lub zaniechania Najemcy lub z powodu siły wyższej.
19. Samochód posiada ubezpieczenie OC oraz AC. Najemca ma obowiązek stosować się do zapisów ogólnych warunków polisy ubezpieczenia samochodu, z której kopią i OWU zapoznał się przed wypożyczeniem pojazdu.
20. W przypadku naprawy, której koszt obciąża polisę Auto Casco pojazdu, Najemcę obowiązuje udział własny w kwocie netto równoważnej cennikowej wysokości kaucji
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie niemożliwe do rozwiązania polubownego spory dotyczące umowy wynajmu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
22. Wszystkie kwoty podane w regulaminie są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%
23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2022 r.

 

 Sprawdź Cennik

Copyrights ©2012 Frank-Cars. Projekt i wykonanie Imoli.pl